uw Coach for Animals  
 If you can´t find the right approach, I will be your (animal) coach

Onze diensten voor de dieren wereld

Dieren wereld:

 

Praktijkgerichte begeleiding/training: 

Praktijkgerichte begeleiding op het gebied van (preventieve) medische handelingen/procedures
Mini praktijkcoaching (dagdeel)
Observatie en terugkoppeling m.b.t. gedrag van dier en verzorger maar ook voeding/training.
Halve dag training/workshop
-basis trainingstechnieken
-bewustzijn met betrekking tot de interactie met uw dier(en)
- vrijwillig medische procedures ondergaanPraktisch begeleidingsprogramma:
 

Praktijkgerichte begeleiding op het gebied van (preventieve) medische handelingen/procedures;
We filmen tijdens de training/interactie met het dier en analyseren de training samen met de verzorger;
Adviezen  worden ter plekke gegeven;
Probleemoplossing wordt toegepast, indien van toepassing;
Alle tips en analyses worden op schrift gesteld en nagestuurd.
*Kosten zijn variabel, afhankelijk van uw wensen.

Trainingsprogramma voor levende dieren:
 

Dieren laten trainen en nadat een dier een handeling onder de knie heeft, wordt het gedrag overgedragen aan de verzorgers.
Dier(en) is/zijn getraind door Coach for Animals
Het dier leert zonder al te veel stress een bepaalde handeling te doen, het zal vrijwillig de handelingen uitvoeren die de cliënt verlangt.
Na afloop krijgt de cliënt een uitgebreid rapport over hoe het gedrag/de handeling is getraind en waar op moet worden gelet en hoe dit te behouden.
*kosten zijn variabel, afhankelijk van wat er getraind moet worden.

Workshop verrijking voor dieren:

Wat kunt u verwachten van deze bijzondere dag:
Woodschpecker geeft samen met Coach for Animals deze workshops in persoonlijk leiderschap en teambuildingsdagen. Hierbij krijgen de deelnemers uit o.a. bedrijfsleven ’s ochtends een halve dag theorie over diergedrag, en hoe dieren leren en daarbij wordt ook gekeken naar het gedrag en leren van de mens. Ook wordt er veel gesproken over ontwikkeling bij dieren versus mensen. Zo leer je hoe je je collega/medewerkers weet uit te dagen en word je bewust van je onbewuste. Bovendien wordt er een link gelegd naar verrijking bij dieren, want dieren hebben ook prikkels nodig om zich te kunnen ontwikkelen. ‘s Middags krijgen de deelnemers zelf verrijking aangeboden door verrijking voor dieren te maken met de motorzaag. Deze verrijking neemt Coach for Animals later mee naar een dierentuin om ze daar aan de dieren te geven.
Het doel is om dieren een nog beter dierenwelzijn te geven met producten van Coach for Animals en Woodschpecker, U kunt daar dus een onderdeel van zijn!
Alleen zelf verrijking voor dieren maken?
Dat kan ook, dan gaat u een dagdeel onder begeleiding, dier-verrijking maken.
Ook kan ik op locatie de workshops/ teambuilding komen geven.
Neem contact met mij op voor een workshop op maat.

Workshops:  
Wij bieden gespecialiseerde workshops voor uw bedrijf, groepen van alle groottes over: 
Conditionering,
Diergedrag, Dierenagressie, Lichaamstaal, Etc.

​WIJ STAAN OPEN VOOR ALLE PERSOONLIJKE SUGGESTIES EN WENSEN, ZODAT WE DEZE IN HET PROGRAMMA KUNNEN VERWERKEN. COACH FOR ANIMALS HEEFT EEN GROOT NETWERK WAAR VEEL MOGELIJK IS.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie! 

Voor al onze diensten en producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing

ENG:

Our services to the animal world

Practical guidance/training:
Practice-oriented guidance in the field of (preventive) medical actions / procedures
Mini practical coaching (half-day)
Observation and feedback regarding behavior of animal and caretaker but also nutrition / training. 
Half day training/workshop-basic training 
techniques -awareness regarding the interaction with your animal(s)-  voluntarily undergo medical proceduresPractical guidance programme: 
Practice-oriented guidance in the field of (preventive) medical procedures / procedures; 
We film during the training/interaction with the animal and analyze the training together with the caretaker; 
Advice is given on the spot; 
Troubleshooting is applied, if applicable; 
All tips and analyses are written down and sent back. 
*Costs are variable depending on your requirements.


Live Animal Training Programme:
Having animals trained, and after an animal has mastered an action, the behavior is transferred to the caretakers. 
Animal(s) is/are trained by Coach for Animals
The animal learns to do a certain action without too much stress, it will voluntarily perform the actions that the client desires. 
Afterwards, the client receives an extensive report on how the behavior/action has been trained and what should be paid attention to and how to maintain it. 
*costs are variable depending on what needs to be trained.

Workshop making enrichment material for animals: 
What can you expect from this special day: 
Woodschpecker gives these workshops in personal leadership and team building days together with Coach for Animals. In the morning, participants from the business community, among others, receive a half-day theory about animal behavior, and how animals learn, and they also look at the behavior and way of learning of humans. There is also a lot of talk about development in animals versus humans. In this way you learn how to challenge your colleagues / employees and you become aware of your unconscious mind. Moreover, a link is made to enrichment for animals, because animals also need stimuli to develop. In the afternoon, the participants are offered enrichment themselves by making enrichment materials for animals with the motor saw. Coach for Animals later takes this enrichment to a zoo to give them to the animals. 
The goal is to give animals an even better animal welfare with products from Coach for Animals and Woodschpecker, so you can be a part of that! 
Just make enrichment materials for animals yourself? 
That is also possible, you will then take a half-day under supervision, and make animal enrichment materials. 
I can also give the workshops / team building on location. 
Contact me for a tailor-made workshop.

Workshops:
 We offer specialized workshops for your company, groups of all sizes about:
Conditioning; 
Animal behavior; 
Animal aggression; 
Body language; 
Etc.

WE ARE OPEN TO ALL PERSONAL SUGGESTIONS AND WISHES, SO THAT WE CAN INCORPORATE THEM INTO THE PROGRAMME. COACH FOR ANIMALS HAS A LARGE NETWORK WHERE A LOT IS POSSIBLE.
Feel free to contact us for more information!
Our general terms and conditions apply to all our services and products  !

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
LinkedIn