Robert van Schie: #gedragsontwikkeling, #samenwerking, #groei         Coach for Animals: #dierwelzijn, #gedragspecialist, #training

Blog van Robert van Schie

2023-04-19

Band met je dier

Band met je dier

Wie zegt het niet:  ‘Ik heb een band met mijn dier?’ 
Wat is een band, en is het wederzijds? komt het dier naar je omdat hij wat van jou krijgt?  Je voert ze uiteindelijk elke dag. Het eten is natuurlijk een basisbehoefte. 
Die band kan „deels” ook een interpretatie zijn wat wij mensen denken.

Allereerst weten we nooit wat een dier denkt. Natuurlijk kunnen we zien of er een dier op een bepaalde manier reageert en daarop kun je veel uithalen, maar echt weten wat een dier voelt zullen we niet altijd weten, het blijft een interpretatie. 
Wel kan je als verzorger een band voelen met het dier, ook kun je zien of een dier iets fijn vindt. Als je een dier aait en het dier gaat het ontwijken weet je dat hij/zij het niet fijn vindt. 
Maar als je niet in de gaten hebt dat een dier iets niet fijn vindt, zal je over de grens gaan van het dier en kan er frustratie en of nog erger agressie ontstaan bij het dier.
Daarom is het belangrijk dat jij het dier eerst goed leert kennen, misschien nog wel belangrijker is dat het Dier jou leerde kennen. Als je het dier aait en je stopt even en het dier komt juist naar je hand, kun je er wel vanuit gaan dat het dier het fijn vindt. Probeer dit eens uit, gewoon om te checken of het dier het leuk vindt. Lichaamstaal is erg belangrijk om te zien hoe de toestand bij het dier is. hierop kun je dan anticiperen.

Je dier begrijpen en weten wat hij niet fijn en vooral wel fijn vindt. Op het juiste moment anticiperen zodat het dier weet dat je hem steunt en hierdoor ook reageert omdat je het dier begrijpt. Je toont empathie, weet dat je hem of haar begrijpt en je empathie voelt. Je dier komt naar je toe om steun te krijgen en jij bent dan de veilige plek voor het dier. 

Zoals ik net beschreef  “je dier kennen”, weten wat de behoefte is van het dier. 
De keuze laten maken door het dier en daarin meegaan. Niet de macho uithangen zo van het dier moet doen wat ik wil. Natuurlijk op sommige momenten zal het dier wel iets moeten doen in verband met veiligheid. Daarvoor moet je dit zo positief maken dat het dier dit altijd zou doen! Dus het dier extra goed belonen met wat helemaal te gek is voor het dier. Hierdoor krijg je dingen met je dier voor elkaar, en het dier vind het leuk om het voor je te doen. Daardoor creëer je een band.

Coach for Animals geeft vooral praktijk-coaching, waar je als verzorger echt wat aan hebt om de verzorging van je dieren nog beter uit te voeren en waarmee je het dierenwelzijn en de band tussen verzorger en dier kan verbeteren. 

Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag gerust naar meer informatie.
Ook voor ons als dierverzorgers is het goed dat je je dieren goed begrijpt en dit schept een band van twee kanten.

EN

Bond with your animal

Who doesn’t say, “I have a connection to my animal?”
What is a bond, and is it mutual? Is the animal coming to you because it gets something from you?  After all, you end up feed them every day. The food is of course a basic need.
That bond can be “partly” an interpretation of what we people think.
First of all, we never know what an animal thinks. Ofcourse we can see if an animal reacts in a certain way and you can do a lot with that, but really know what an animal feels we don’t always know, it remains an interpretation.
However, as a carer you can feel a connection with the animal, you can also see if an animal likes something. If you pet an animal and the animal is going to dodge, you know that he/she doesn’t like it.
But if you don’t realize that an animal doesn’t like something, you will cross the animal’s border and frustration and or even worse aggression can occur in the animal. That’s why it’s important that first of all you get to know the animal well, perhaps more importantly that the animal gets to know you. If you pet the animal and you stop for a moment and the animal just approaches your hand, you can assume that the animal likes it. Try this out, just to check if the animal likes it. Body language is very important to see what the condition of the animal is. You can then anticipate on this.

Understand your animal understands and know what it doesn’t like and more important: what it likes. Anticipate on the right moment so that the animal knows that you support it and therefore also react because you understand the animal. You show empathy, know that you understand him or her and that you feel empathy. Your animal comes to you to get support and you’re a safe haven for the animal.

As I just described “know your animal,” know what the animal’s need is.
Have by the animal make its choice and go along with it. Do not be the macho and demand that the animal does what you want. Ofcourse at times, the animal will have to do something because of safety issues. To do this, you have to make this so positive that the animal will always do this! So, reward the animal extra well with what’s totally awesome for the animal. This makes you successful in doing things with your animal, and the animal likes doing it for you. That’s how you create a bond.

Coach for Animals mainly gives practical coaching, which you as a carer really benefit from, performing the care of your animals even better and with which you may improve animal welfare and make the bond between caregiver and anima stronger.

Have you become curious? Feel free to ask for more information.
It is also good for us as zookeepers that you understand your animals well and this creates a bond between both sides.

Robert van Schie - 14:10:49 | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments

Om geautomatiseerde spam zoveel mogelijk te beperken, is deze functie beveiligd met een captcha.

Hiervoor moet inhoud van de externe dienstverlener Google worden geladen en moeten cookies worden opgeslagen.


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn