Robert van Schie: #gedragsontwikkeling, #samenwerking, #groei         Coach for Animals: #dierwelzijn, #gedragspecialist, #training

Blog van Robert van Schie

2023-04-19

Verbeterpunten:

Verbeterpunten:
Hoelang werk jij al in een dierentuin? Als je al jaren in dierentuin wereld werkt, heb je kans dat je bedrijfs-blind kan worden. Het is dan logisch dat je bepaalde dingen niet meer ziet die mensen die net in deze wereld komen kijken wel in de gaten hebben. ‘Het gaat tenslotte altijd zo en waarom zouden we dat verbeteren’, dit hoor ik heel vaak.

Als coach kom ik bij dierentuinen en zie ik allemaal verschillende werkwijzen. Het is niet verkeerd om bij een ander te kijken, want je leert daar zoveel van.

Ik heb in mijn carrière altijd zoveel mogelijk stages en externships gelopen en doe dit nu nog steeds. Dit doe ik om te kijken hoe ik het beter kan maken voor het dier en hoe ik dit kan gebruiken bij mijn eigen dieren. Vaak kwam ik daarna op mijn werk en waren ze daar erg enthousiast: alleen om het in uitvoering te brengen was het volgende punt omdat er vaak wel geïnvesteerd zou moeten worden. Op congressen hoor je goede ideeën en die neem je mee en ga je proberen te implementeren. Vaak zijn de dingen die je meeneemt erg gaaf om te doen maar zijn ze wel nodig.
Sommige diersoorten hebben bepaalde behoeftes die alleen in het wild tot hun recht komen. Dieren in het wild zijn de hele dag bezig, ze leggen kilometers afstanden af, gaan op jacht, zijn op zoek naar het lekkerste en / of voedzaamste eten en zo kun je nog even doorgaan. Onder menselijke zorg komen dieren niet altijd  aan die behoefte. Daarom ontstaat er gedrag dat niet natuurlijk en niet altijd gewenst is. Zo kan het zijn dat er bij bepaalde dieren handelingen verricht moeten worden, om te voorkomen dat er medische problemen ontstaat. Mijn vraag is dan, waarom moeten er handelingen verricht worden om medische problemen te voorkomen? Moet er niet gekeken worden wat er aan het verblijf beter kan waardoor die handelingen niet gedaan hoeven te worden? Gelukkig zijn er steeds meer dierentuinen die kijken naar de behoefte van de dieren. 

Kijk wat echt noodzakelijk is voor wat de behoefte is voor de gezondheid en verzorging van het dier!
Coach for Animals geeft vooral praktijk-coaching en geeft advies, waar je als verzorger maar ook als dierentuin echt wat aan hebt om de verzorging van je dieren nog beter uit te voeren en om het dierenwelzijn te verbeteren . Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag gerust naar meer informatie.

Kijk waar de verbeterpunten zijn in je verblijf waardoor je de verzorging kunt verbeteren en de verzorger hun dagelijkse werkzaamheden beter kan uitvoeren en hierdoor tijd kunt besparen.

EN

Improvement:

How long have you been working in a zoo? If you’ve been working in the world of zoos for years, there is a chance you may become business blind. It makes sense then that you don’t see certain things anymore, things that people that are new to this business notice. ‘Afterall, it always goes like this and why should we improve that’, I hear this very often.
As a coach I visit zoos and I see all different methods. It is not wrong to look at someone else at work, because you learn so much from it.

I have always done as many internships and externships as possible in my career and am still doing this now. I do this to see how I can improve life for the animal and how I can use it when working with my own animals. I often came to work afterwards and people there were very enthusiastic: but to implement it was another thing altogether because there would often mean an investment. At congresses you often hear good ideas and you take them with you, and you’re going to try and implement them. The ideas that you bring with you are often really cool to do but they are necessary as well.

Somme species have certain needs that come into their own only in the wild. Animals in the wild are busy all day, they travel miles away, go hunting, are looking for the tastiest and/or most nutritious food and so you can go on for a while.  Under human care, many animals do not feel that need. Therefore, there is a lot of behaviour that is not natural and not always desirable. For example, certain animals may need to undergo procedures in order to prevent medical problems. My question, then, is why should there be procedures to prevent medical problems?  Should one look at how to improve the housing so that those procedures will not be necessary?  Fortunately, there are more and more zoos that consider the needs of the animals. 
Look at what’s really necessary for the animal’s health and care!

Coach for Animals mainly gives hands-on coaching and gives advice, which you as a caretaker but also as a zoo will really need to execute the care of your animals even better and to improve animal welfare.
Have you become curious? Feel free to ask for more information.
Look for the areas for improvement in your housing, allowing you to improve the care and the caretaker can carry out his daily work even better and save time.

Robert van Schie - 14:09:02 | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments

Om geautomatiseerde spam zoveel mogelijk te beperken, is deze functie beveiligd met een captcha.

Hiervoor moet inhoud van de externe dienstverlener Google worden geladen en moeten cookies worden opgeslagen.


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn