Robert van Schie: #gedragsontwikkeling, #samenwerking, #groei         Coach for Animals: #dierwelzijn, #gedragspecialist, #training

Blog van Robert van Schie

2023-04-19

Stress

Stress:
Laatst zag ik een artikel voorbij komen van Erik Scherder (hoogleraar neuropsychologie). Misschien heb je het zelf ook voorbij zien komen. Hij stelt dat stress pas stress wordt als het chronisch is. Er bestaat verschillende soorten stress die in het dagelijkse leven altijd kunnen ontstaan. Deze kortdurende stress heeft zijn functie en hoeft dus niet verkeert te zijn. Dit heeft te maken dat dieren (vroeger wij ook) moeten overleven en zo moet je op sommige momenten kunnen vluchten en of verstarren. Dit heeft te maken met het stresshormoon. Het heeft dus te maken met het overleven.
Dit is dus kortdurende stress, maar als je het over langdurige stress hebt, praat je over chronische  stress en deze stresssoort kan schade opleveren. Dit alles geldt ook voor dieren. (tenslotte zijn wij ook dieren).
Als wij met onze dieren gaan trainen ontstaat er ook een bepaalde stress bij het dier, dit is vaak een gezonde spanning. Je kunt het misschien vergelijken met als je een presentatie moet doen voor een groep mensen. Die spanning is goed en zorgt ervoor dat je goed presteert. Als deze stress te veel wordt, kan je verstarren, In het verleden heb ik dat helaas zelf meegemaakt tijdens een workshop die ik gaf. Je verstart en weet niet meer wat je moet zeggen of doen.

Dit is als je te veel vraagt van een dier, dan weet het dier het niet en gaat de spanning te veel worden. Belangrijk is dan dat je het makkelijker maakt voor het dier waardoor het dier minder stress ervaart. Let op deze aspecten. Je training met je dier kan alle kanten op gaan. Het dier krijgt te veel spanning en gaat weg of als je het makkelijker maakt het dier gaat toch door waardoor het dier succes heeft en daardoor juist een goed gevoel krijgt (zoals wanneer wij een jackpot winnen) Dit laatste wil je juist hebben bij het dier. Dit is een mooie motivatie voor het dier en daardoor ontstaat er een ontlading van de spanning.
Hoe zie je nou dat er spanning in het dier zit? Ieder dier heeft een soort katalysator om de spanning uit hun lijf weg te nemen. In de hondenwereld wordt het overspronggedrag genoemd. In ieder geval heeft ieder dier een mechanisme dat ervoor zorgt dat er spanning uit hun lichaam kan gaan. Dat is gedrag dat niet in die context past, bij elke diersoort kan dat anders zijn. Bijvoorbeeld gapen, met hoofd schudden, krabben, snuffelen en ga maar zo door. Kijk eens goed bij jouw dieren wat voor signalen ze gebruiken? Ben je erachter wat die zijn, zijn dit signalen waar je op kan anticiperen. Dit zijn signalen die erg belangrijk zijn om te herkennen. Herken je deze signalen niet dat kan het zijn dat je over de grens van het dier gaat en hiermee een stuk vertrouwen beschaamt bij het dier. Dit willen we natuurlijk niet, we willen juist dat vertrouwen winnen bij het dier. Hiermee heb je dus een belangrijke tool in handen om verder te kunnen met je training. Het dier lezen om te herkennen hoe het dier zich voelt, is de basis waar je vanuit moet werken.

Hierdoor ken je je dier en bereik je meer en zelfs sneller. 
Coach for Animals geeft vooral praktijk-coaching, waar je als verzorger echt wat aan hebt om de verzorging van je dieren nog beter uit te voeren en waarmee je het dierenwelzijn en de band tussen verzorger en dier kan verbeteren. 
Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag gerust naar meer informatie.

Ook voor ons als dierverzorgers is het goed dat je je dieren goed begrijpt en dat je het gedrag van je dieren leert lezen, wij kunnen je daarbij helpen.

EN

Stress:
The other day I saw an article by Erik Scherder  (professor of neuropsychology). Maybe you’ve seen it too. He argues that stress doesn’t get stress until  it’s chronic. There are several types of stress that always may arise in daily life. This short-term  stress has its function and therefore does not have to be wrong. This has to do with the fact that animals (as we used to) have to survive  and so at times you have to be able to  op flee and or freeze. This has to do with the stress hormone. So it has to do with survival.
So this is short-term stress,  but when you talk about long-term stress, you talk about chronic stress  and this type of stress can cause damage. This is true for animals as well (after all we are a species of animals too).
When we start training with our animals, there is a certain amount of stress that comes with it, this is often a healthy kind of tension. You might be able to compare it to your having to give a presentation for a group of people. The tension is good and makes you perform well. However, if this stress gets too much, you could freeze. Unfortunately I experienced it myself during a workshop I gave. I froze and did not know what to say or do anymore.

This will also happen if you ask too much of an animal,  the animal does not know any longer what you are asking from it and the tension will get too much. It is important then that you make it easier for the animal, which causes the animal to experience less stress. Pay attention to these aspects. Your training with your animal can go either way. The animal experiences too much tension and goes away or if you make it easier the animal continues and is successful and therefore gets a good feeling (like when you win the jackpot.) This is what you want to achieve with the animal. This is a nice motivation for it and it creates a lessening of tension.

How can you see there’s tension in the animal? Every animal has a kind of catalyst to remove the tension from their bodies. In the dog world this is called displacement activity. In any case, each animal has a mechanism that ensures tension can be released from its body. That is behaviour that does not fit the context and varies with different species. For example yawning, shaking its head, scratching, sniffing and so on. Observe your animals to notice what signals they use. Once you have figured out what these are, you may anticipate on them. These are signals that are very important to recognize. If you do not recognize them it may be that you are crossing a line the animal has set and thereby betray its confidence. Of course we don’t want to do that, we want to inspire its confidence. So you have an important tool in your hands to get on with your training. Reading your animal  to recognize how the animal feels, is the basis you need to work from.
This allows you to know your animal and to achieve your goal even better and faster.
Coach for  Animals mainly provides hands-on coaching, which gives you as a caretaker really something to perform the care of your animals even better and with which you can improve animal welfare and strengthen the bond between caregiver and animal.
Curious? Feel free to ask for more information.
It is also good for us as zookeepers to you understand our animals well and learn to read their behaviour and we can help you with that.

Robert van Schie - 14:06:51 | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments

Om geautomatiseerde spam zoveel mogelijk te beperken, is deze functie beveiligd met een captcha.

Hiervoor moet inhoud van de externe dienstverlener Google worden geladen en moeten cookies worden opgeslagen.


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn