Robert van Schie: #gedragsontwikkeling, #samenwerking, #groei         Coach for Animals: #dierwelzijn, #gedragspecialist, #training

Blog van Robert van Schie

2023-04-19

Trainingsmethodes

Trainingsmethodes
in het verleden heb ik in Spanje gewerkt met zeeleeuwen. Toen ik daar op de eerste dag kwam waren de zeeleeuwen broodmager en werden ze met stokken naar achteren gedaan. Ik vond en vind nog steeds dat dit absoluut niet kan. Toen die collega die toen de leiding had weg was, hebben we veel veranderd voor de dieren. De hoeveelheid voedsel ging geleidelijk omhoog en we hebben geprobeerd zoveel mogelijk dat vertrouwen weer op te bouwen met de dieren. Ik heb hier echt iets geleerd wat mij altijd zal bijblijven: dat is namelijk dat je dieren moet motiveren om voor je te werken en dat je ze niet uit hoeft te  hongeren of ze op een negatieve manier te bewerken.
Er zijn veel onderzoeken geweest over training (conditionering) en er zijn honderden boeken en video’s over training, De meeste mensen kennen Ivan Pavlov wel, hij ontdekte per ongeluk dat honden bij een bepaald, geleerd geluid, speeksel aan gingen maken. Dit effect wordt nu veel gebruikt, veelal zelfs onbewust. 

Het is een onvrijwillige, automatische reactie op een prikkel (stimulus). 
Dit noemen we klassieke conditionering, een dier doet dit regelmatig en wij mensen ook, vaak onbewust. Doordat we dit onbewust gebruiken is het van belang voor het dier dat we weten wat we onbewust doen. (Zie ook mijn blog bewustwording) 
Verder heeft B.F. Skinner het behaviorisme ontdekt en verschillende experimenten en gedragsanalyses bij dieren gedaan, waaronder de skinnerbox waar het dier eerst iets moest doen en bij een handeling die het dier deed er een beloning verscheen. 
Onder andere door deze experimenten is de operante-conditionering ontdekt bij dieren. 
Hierbij kun je zien: 
Dat het gedrag toeneemt als je iets positiefs toevoegt bij het dier of iets negatiefs wegneemt van het dier;
Het gedrag neemt af als je iets negatiefs toevoegt naar het dier of iets positiefs wegneemt.

Dit zijn de basis dingen die ik in mijn carrière als eerste leerde, maar welk van deze trainingsmethodes ga je gebruiken?
Er wordt helaas nog steeds gebruik gemaakt van het negatief trainen zoals ik toen in Spanje heb gezien toen ik daar begon met werken. Ik kom zelf van de zeezoogdieren wereld waar meestal alleen maar de positieve manier van training gebruikt wordt (helaas uitzonderingen daar gelaten). Ik ben absoluut tegen de negatieve manier van trainen. Als je op een negatieve manier werkt dan heb je nog veel te leren. Mijn mening is dat je dan niet met dieren mag werken!
Positief trainen is het trainen op vertrouwen van twee kanten. Het liefst zie ik geen lijnen of enige connectie met het dier waardoor het dier niet de keuze heeft.
Dan weet je dat het dier zelf wil. 
Is er iets negatief voor het dier? Probeer dit voor het dier om te buigen naar iets positiefs. 

Leer van je dier: kijk, observeer en analyseer. Hierdoor kun je weet je wat het dier wil.
Coach for Animals geeft vooral praktijk-coaching, waar je als verzorger echt wat aan hebt om de verzorging van je dieren nog beter uit te voeren en waarmee je het dierenwelzijn en de band tussen verzorger en dier kan verbeteren. 
Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag gerust naar meer informatie.
Ook voor ons als dierverzorgers is het goed dat je je dieren goed begrijpt en hoe het gedrag van dieren werkt, wij kunnen je daarbij helpen.

EN

Training methods   
In the past I worked  in Spain with sea lions. When I came there on the first day, the sea lions were skinny and they were driven back with sticks. I thought and still think that this is absolutely a no go. When that colleague in charge at that time, was gone we changed a lot for the animals. The amount of  food gradually went up and we tried to rebuild as much of that trust as is possible with animals. It has really taught me something and that will always stay with me: that is that you have to motivate animals to work for you and that you don’t  have to starve them or work with them in a negative manner.

There have been many studies on training (conditioning) and there are hundreds of books and videos about training.  Most people know Ivan Pavlov; he accidentally discovered that dogs started to salivate on a specific sound that they had learnt. This effect is now widely used, often even unconsciously.
It is an involuntary, automatic response to a stimulus.
This is called classic conditioning, an animal does this regularly and so do we humans, often unconsciously. Because we use this unconsciously, it is important to the animal that we are aware of what we are doing unconsciously (see also my blog on awareness)
Furthermore, B.F. Skinner discovered behaviorism and conducted several experiments and behaviour analyses on animals, including the  skinner box where the animal first had to do something and got a reward when it repeated the action. 
Among other things, operant conditioning in animals has been discovered.
So you can see:
That behaviour improves when you add something positive for the animal or take something negative away from the animal; Behaviour deteriorates when you add something negative for the animal or take something positive away.
These are the basic things I learnt first during my career, but which of these training methods are you going to use?
Unfortunately, it is still common to train negatively like I saw in Spain when I started working there. I myself come from the marine mammal world where usually only the positive way of training is used (unfortunately there are exceptions). I’m absolutely against the negative way of training.  If you work in a negative way, you still have a lot to learn. My opinion is that you should not work with animals then!
Training positively is training on confidence from both sides. I prefer not seeing any leashes or any other connections to the animal which do not give it a choice.
Then you know the animal is really willing.
Is there anything negative for the animal? Try to turn it into something positive for the animal.

Learn from your animal:  watch, observe and analyse.  This will help you to know what the animal wants.
Coach for Animals mainly provides hands-on coaching, which gives you as a caretaker really something with which to take even better care of your animals and with which you can improve animal welfare and the bond between caregiver and animal.
Curious? Feel free to ask for more information.
It is also good for us as zookeepers that you understand your animals well and how the behaviour of animals works, we can help you with that.

Robert van Schie - 14:05:13 | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments

Om geautomatiseerde spam zoveel mogelijk te beperken, is deze functie beveiligd met een captcha.

Hiervoor moet inhoud van de externe dienstverlener Google worden geladen en moeten cookies worden opgeslagen.


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn