Robert van Schie: #gedragsontwikkeling, #samenwerking, #groei         Coach for Animals: #dierwelzijn, #gedragspecialist, #training

Blog van Robert van Schie

2023-04-19

Dier-perspectief:

Dier-perspectief:
Als je naar de geschiedenis kijkt van dierentuinen dan is er veel veranderd in de loop der jaren. Onder andere komt dat omdat het publiek kritischer is geworden. Op zich een goede ontwikkeling, alleen wordt er vaak alleen maar gekeken wat de gasten willen zien. Maar is het wel zo goed voor het dier wat die gasten willen zien? Is wat de gast wil zien wel het beste voor het dier? Het publiek wil tegenwoordig dieren zien in een natuurlijke omgeving, daardoor zijn er loop der tijd mooie verblijven gemaakt, maar zijn die verblijven wel gemaakt naar behoefte van het dier?
Ik kijk altijd kritisch naar mijzelf en wil het allerbeste voor mijn dieren. Natuurlijk heb je te maken met wat mogelijk is ook financieel, maar waar het kan kun je wel de behoefte van het dier meenemen. Dit geldt voor alle mogelijk nieuwe verblijven.

Ik denk dat in de toekomst dit aspect het belangrijkste wordt. Ik hoop het in ieder geval.

Kijken vanuit dier-perspectief, wat heeft het dier nodig, bijvoorbeeld voor een dier dat in het wild kilometers maakt waarom niet iets maken waardoor het dier die kilometers echt  kan maken? Natuurlijk zijn dierenparken beperkt qua ruimte en soms moet een verblijf multifunctioneel zijn zodat er meerdere diersoorten eventueel gehuisvest kunnen worden. Begrijpelijk maar hopelijk gaan er steeds meer dierentuinen kijken wat er vanuit de behoeftes van het dier nodig is en gaat daarnaar gekeken worden, vooral als er een nieuw verblijf geopend gaat worden (bij veel dierentuinen wordt dit al gedaan). Kijk naar de mogelijkheden waarbij de behoeftes, instinkt en bewegingsvrijheid van het dier geprikkeld kan worden. Waar mogelijk zou je zelfs de gasten kunnen gebruiken om die prikkels te kunnen aanbieden. dan heb je een win-win situatie.
Dat is denk ik de toekomst van dierentuinen, kijkend naar het dier perspectief. Dat wil niet zeggen dat het vanuit het mens perspectief niet naar gekeken mag worden, maar ik denk dat het juist de combinatie is wat een dierentuin krachtig kan maken.

Coach for Animals geeft vooral praktijk-coaching, en advies waar het dierenwelzijn van dieren op één staat zodat we met elkaar de dierenwelzijn kunnen verbeteren. 
Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag gerust naar meer informatie.
Samen werken en kijken wat de behoeftes zijn is een basis voor het welzijn van dieren.

EN

Animal perspective:
If you take a look at the history of zoos you see that a lot has changed over the years. This is partly because the public has become more critical. In itself a good development, but often only what the guests want to see is taken into account. But is it really good for the animal that these guests want to see? Is what the guest wants to see in the animal’s best interest? The public nowadays want to see animals in a natural environment, so beautiful shelters have been made over time, but are they geared to the needs of the animal?
I always look critically at myself and I want the very best for my animals. Sure you have to deal with what is possible also financially, but where it is possible you should consider the needs of the animal. This holds true for al possible new shelters.
I believe that this aspect will be the most important in the future. At least I hope so.
Looking from an animal perspective, what does the animal need, take for example  an animal that makes kilometers in the wild, why not make something that allows the animal to really make those kilometers? In terms of space, animal parks are limited and sometimes a shelter has to be multifunctional so that several animal species may be  housed there. But hopefully more and more zoos will take into account what the needs of the animal are and will consider them, especially if a new residence is opened (at many zoos this is already being done). Look at the possibilities whereby the needs, instincts  and freedom of movement of the animal can be stimulated. If possible you could even use the guests to offer those incentives. A win-win situation.
I think that’s the future of zoos, looking at the animal perspective. That doesn’t mean that  one should not consider the matter from a  human perspective,  but I think it’s precisely the combination that can make a zoo powerful.
Coach for  Animals mainly provides hands-on coaching and offers advice when animal welfare is number one so that we may improve animal welfare together.

Curious? Feel free to ask for more information.
Working together and seeing what the needs are is a foundation for animal welfare.

Robert van Schie - 14:03:45 | Een opmerking toevoegen

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn