Robert van Schie: #gedragsontwikkeling, #samenwerking, #groei         Coach for Animals: #dierwelzijn, #gedragspecialist, #training

Blog van Robert van Schie

2023-04-19

Omgang met dieren:

Omgang met dieren:

Er zijn veel mensen die tegen dierentuinen en het houden van dieren in grote aantallen zijn. Overal is er wel wat over te zeggen. Ik hou me graag nu even bij het gedrag van de dieren en dus ook over het gedrag van mensen naar dieren.
Voor paarden liefhebbers, en dat is een grote groep mensen geldt dat zij vaak vinden dat paarden – echte vluchtdieren -  alleen maar getraind kunnen worden door middel van negatieve bekrachtiging. Mijn mening is dat het gebruiken van offensieve handelingen niet de beste manier is en dat als het door mensen gebruikt wordt, dit uit onwetendheid gebeurt. 

Daar heb je meteen het punt dat veel mensen graag gelijk willen hebben en dat ze het allemaal beter weten. Als Animal Coach zorg ik ervoor dat ik regelmatig op de hoogte blijf van de laatste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van gedrag. Ik vind dat je nooit te jong bent om te leren en altijd open moet staan voor het verhaal van een ander. ik hoor het graag aan. Ik ben dus wel van mening dat er veel veranderd moet worden op het gebied van omgang met veel diersoorten.
Bij honden heeft die verandering gelukkig al jaren geleden plaatsgevonden, maar helaas is er nog steeds een groep die die offensieve handelingen gebruiken door middel van schokbanden, slipkettingen, etc. 
Bij paarden is die verandering nog niet geheel op gang, er zijn maar een paar individuen die hun paarden op een positieve manier aan het trainen zijn.

De grote organisaties moeten die omslag nog gaan maken. Het zou mooi zijn als zij open zouden staan om een andere trainingsmethode te leren gebruiken.
Een tijd geleden heb ik een video gepost op Facebook waar we duidelijk laten zien dat we door middel van vertrouwen kunnen trainen en dat het niet nodig is om voor je te laten werken door dwang. Vertrouwen is een belangrijk element van dierenwelzijn: hoe wij als mensen met dieren omgaan, heeft een erg grote invloed daarop.
Ik ga ervanuit dat elk mens het welzijn van hun dieren belangrijk vindt. Daarom is het belangrijk dat mensen goed worden geïnformeerd over wat de mogelijkheden zijn en wat de nieuwste inzichten zijn. 

De ervaring van Coach for Animals ligt vooral bij zeezoogdieren, maar men heeft zich breed georiënteerd en staat daardoor open voor hoe andere diersoorten getraind worden. 
De trainingstechnieken blijven dezelfde, alleen zijn er zoveel technieken die gebruikt kunnen worden en welke gebruik je dan.
Naast de trainingstechnieken zijn er veel elementen waar je rekening mee moet houden, zoals gedrag van het dier, stemming , omgeving, non-verbale communicatie van trainer en dier. 
Heb je als dierverzorger de behoefte om het op een andere manier te kunnen doen maar je weet niet hoe je het aan moet pakken?
Coach for Animals geeft vooral praktijk-coaching en geeft advies, waar je als verzorger maar ook als dierentuin echt wat aan hebt om de verzorging van je dieren nog beter uit te voeren en om het dierenwelzijn nog meer te verbeteren . 

Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag gerust naar meer informatie.
 Het omgaan met dieren kan altijd verbeterd worden, wij helpen je graag!

EN
Dealing with animals:
There are many people who are against zoos and keeping animals in large numbers. There’s something to be said about everything. I’d like to stick to animal behaviour and therefore also to the behaviour of humans towards animals.
For horse lovers- and that’s a large group of people that they often think that horses – real escape animals – can only be trained through negative reinforcement. My view is that using offensive treatment is not the best way and that if it is used by people it is sheer ignorance.
And that is exactly the point: many people want to be right and think they know better.  As animal coach I make sure that I stay up to date of the latest insights and developments in the field of behaviour. I don’t think you’re ever too young to learn and always have to keep an open mind for someone else’s story. I like to listen to it. I therefore believe that a lot needs to be changed in terms of dealing with many of the animal species.
Fortunately, this change took place regarding dogs years ago, but unfortunately there is still a group that uses those offensive treatments by means of  shock bands, slip chains, etc.
With horses, that change has not yet been put in motion and there are only a few individuals who are train their horses in a positive way.
The large organizations have yet to make that change. It would be nice if they were prepared to learn using a different training method.  
A while ago I posted a video on Facebook where we clearly show that we can train by means of trust and that there is no need to get animals to work for you by coercion. Trust is an important element of animal welfare: the manner in which we as humans deal with animals affects it greatly.
I assume that every human being considers the welfare of their animals important. That’s why it’s important that people are well informed about the possibilities and what the latest insights. 
The experience of Coach for Animals is first of all gained with marine mammals, but is widely oriented and therefore open to the way in which animal species are trained.
The training techniques remain the same however, there are many techniques that can be used and which ones should you use.

In addition to the training techniques, there are many elements that you have to take into account, such as animal behaviour, mood, environment, non-verbal communication of trainer and animal.
Do you as a zookeeper feel the need to do it in a different way, but you don’t know how to handle it?
Coach for Animals mainly gives hands-on coaching and advice, which, as a carer but also as a zoo, really benefit you to perform the care of your animals even better and to improve animal welfare even more.

Have you become curious? Feel free to ask for more information.
Dealing with animals can always be improved, we are happy to help you!

Robert van Schie - 14:02:44 | Een opmerking toevoegen

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn