Robert van Schie: #gedragsontwikkeling, #samenwerking, #groei         Coach for Animals: #dierwelzijn, #gedragspecialist, #training

Blog van Robert van Schie

2023-04-19

Informatie en leren van je dier,

Informatie en leren van je dier, 
In mijn eerdere blog schreef ik over de keuzes die dieren maken. Deze informatie vertelt jou hoe de band is tussen jou en het dier . Maar ook wat je nog moet doen om iets voor elkaar te krijgen. 
Dieren geven continu informatie die waardevol kan zijn om ze te kunnen begrijpen.
Een valkuil is wel de interpretatie ervan niet altijd hoeft te kloppen. Wees je daar bewust van. in mijn eerdere blogs kon je veel daarover lezen.
Lichaamstaal is een belangrijk element en het is goed om te weten wat elk gedrag betekent. Probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen voordat je gaat interpreteren wat de toestand van het dier is.
Manier van kijken van het dier; de manier van kijken zegt veel over het dier, 
Is het dier angstig dan hebben veel dieren grote ogen en dat zelfs vaak in combinatie met ander gedrag.
Dieren hebben gauw de neiging om weg te kijken als ze iets niet willen of niet fijn vinden, dit is maar een kleine aanwijzing, maar duidelijk gedrag dat je makkelijk ziet. Er zijn ook heel kleine gedragingen die wij als verzorgers bijna niet zien, maar als wij ze niet zien, kunnen we het vaak wel zien bij de andere dieren. De groep waar het dier in leeft, heeft iets eerder door dan wij als niet soortgenoten.
Daarom is het ook belangrijk om een goed overzicht te hebben van de totale groep met een helikopter-view.
Uit de houding van het dier kun je veel halen; dit geldt voor de gehele lichaamshouding. 
Als verzorger kun je invloed hebben (zie blog over je onbewuste) en als je daar bewust van bent, kun je het beste het gedrag interpreteren.
Kijk continu naar je dier, weet waarom het dier iets doet. Als een dier iets niet wil doen dan kan het zijn dat het dier angstig is of ergens niet zeker van is. Dat is informatie waar je goed op kunt anticiperen. Als je dagelijks met het dier werkt, is het makkelijk en sneller om het dier te begrijpen, maar als je maar af en toe het dier verzorgt dan is het ook mogelijk, alleen gaat het meer tijd kosten. Kijk daar altijd naar zodat je ondanks dat je niet vaak met het dier werkt je toch de juiste informatie krijgt en geeft aan het dier.
Coach for Animals geeft vooral praktijk-coaching en geeft advies, waar je als verzorger maar ook als dierentuin echt wat aan hebt om de verzorging van je dieren nog beter uit te voeren en om het dierenwelzijn nog meer te verbeteren . 
Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag gerust naar meer informatie.
 informatie over het dier weet de verzorger vaak zelf wel maar wij kunnen er meer uit halen!

EN
Information and learning from your animal,
In my earlier blog I wrote about the choices animals make. This information tells you what the bond is like between you and the animal. But also what you still have to do to get something done. 
Animals continuously provide information that can be valuable in understanding them.  
A pitfall is that the interpretation thereof is not always correct. Be aware of that. In my previous blogs you could read a lot about that.
Body language is an important element and it is good to know what each behaviour means. Try to gather as much information as possible before interpreting the animal’s  condition.
Way of looking at the animal; the way of looking tells you a lot about the animal, If the animal is anxious then many of them have wide eyes and even often in combination  with other behaviour.
Animals tend to look away if they don’t want to do something or don’t like it, this is just a small clue, but it is clear behaviour that you can easily observe. There are also small behaviours that we as caretakers find difficult to spot, but if we don’t see them, we can often see it in the other animals of the group. The group the animal  
lives will a bit sooner spot certain behaviour than we do as non-animals.
That’s why it’s also important to have a good overview of the overall group; a helicopter-view.

You can get a lot information out of the animal body posture; this is true for the whole of the posture.
As a caretaker you can have influence (see my blog on your unconscious) and if you are aware of it, you may be able to interpret behaviour.
Observe your animal all the time, know why the animal does something. If an animal does not want to do something, it may be that the animal is anxious or unsure of something. That is information on which you may anticipate. Ifyou work with the animal every day, it is easier and faster to understand the animal, but if you only take care of the animal every now and then it is also possible, only it will take more time. Always keep your eyes open so that even though you don’t work with the animal often you still get the right information from and give to the animal.

Coach for Animals mainly gives hand-on coaching and gives advice, which, as a carer but also as a zoo, really benefit you to perform the care of your animals even better and to  improve animal welfare even more.

Have you become curious? Feel free to ask for more information.
information about the animal often knows the carer himself but we can get more out of it!

Robert van Schie - 14:01:34 | Een opmerking toevoegen

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn