uw Coach for Animals  
 If you can´t find the right approach, I will be your (animal) coach

Blog van Robert van Schie

2023-04-19

Communicatie

Communicatie
Er zijn meer mogelijkheden van communicatie met je dier dan je denkt, zelfs als je denkt dat je niet communiceert met je dier, dan heb je het mis. Elk contact is een soort communicatie, als je in de buurt bent, communiceer je, misschien niet verbaal maar zeker non-verbaal. In mijn eerdere blogs vertel ik er ook over, maar het is ook een belangrijk punt dat veel verzorgers niet altijd door hebben.
Je non-verbale communicatie heeft invloed op hoe de dieren kunnen zijn.
Maar er is ook een manier om energie te geven, dat is ook een manier van communicatie.
Als je speels bent naar je dier geef je een bepaalde energie aan je dieren, het is een gevoel dat erg leuk en fijn is om te doen: het maakt niet alleen bij het dier endorfine los maar ook bij ons als verzorgers. Als je lekker met het dier veel speelt, leert het dier jou kennen en jij het dier en hierdoor gaat communiceren ook makkelijker. Natuurlijk is het zo als je vertrouwen hebt van het dier dat het dier op een positieve manier naar je kijkt. en daardoor de communicatie beter wordt.
Spelen kan op verschillende manieren, als het dier het spelen niet gewend is en je wilt dit gaan doen met je dier, bouw dit dan langzaam op, anders zou je het dier kunnen laten schrikken en juist angstig maken, iets wat je niet wil. Het gaat erom dat je vertrouwen opbouwt.
Gaat het spel leuk, zul je zien dat de lichaamstaal ook anders is.
Ik had een tijd niet meer met de Stellers zeeleeuwen gewerkt en kwam weer intensief te werken met deze heel bijzondere dieren. Een dier was bij mij wat afstandelijker en at daar toen ook minder fijn door. Ik ben wat intensiever met hem gaan werken en spelen en in de  loop van tijd merkte ik dat het dier mij vertrouwde. Het was echt zo mooi om te zien dat het een positieve invloed heeft bij het dier, maar zeker ook voor de verzorger.

Als een dier geleerd heeft om een gedraging op teken te doen, dan communiceer je ook met je dier. als er met veel verzorgers gewerkt word , dan kan het teken loop der tijd verandert worden zorder dat je het door hebt. als het dier te vaak een ander teken krijgt kan het zijn dat er onduidelijkheid ontstaat bij het dier wat frustratie kan veroorzaken.
daarom is het belangrijk dat tekens van gedragingen altijd het zelfde is bij iedereen.
Het kan ook zijn dat er gedragingen zijn die wij niet kennen maar dat een dier dat zelf heeft aangeleerd. Als we als verzorgers dit niet door hebben, kan er ook onduidelijkheid ontstaan. 

Coach for Animals geeft vooral praktijk-coaching en geeft advies, waar je als verzorger maar ook als dierentuin echt wat aan hebt om de verzorging van je dieren nog beter uit te voeren en om het dierenwelzijn nog meer te verbeteren . 

Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag gerust naar meer informatie.
Wij kijken graag mee hoe we de communicatie met je dieren kunnen verbeteren!

EN
Communication
There are more possibilities of communication with your animal than you may think. Even if you think you’re not communicating with your animal, then you’re wrong. Each contact is a kind of communication, if you are around, you communicate, maybe not verbally but certainly non-verbally. In my previous blogs I also told about it,  but it’s also an important point which many caregivers don’t always get.
Your non-verbal communication affects how the animals are.
But there is also a way to energize, which is also a way of communication.
If you are playful with your animal you give it a certain amount of energy. It is a feeling dat very nice and also nice to do: it not only releases endorphins with the animal but also with us as caretakers. If you play with the animal a lot, the animal gets to know you and you get to know the animal and this will make it easier to communicate. It’s true that if you have confidence in the animal the animal will look at you in a positive way.
Play can be done in different ways, if the animal is not used to playing and you want to do this with your animal, then build it up slowly, otherwise you could scare the it and make it anxious, something  you don’t want. It’s all about building trust.
Is the game going to be fun, you will see that the body language is also different.
I had not worked with Stellers sea lions for a while and came back to work intensively with these very special animals. One animal was a bit more distant with me and ate less because of that. I started working and playing with it more intensively and over time I noticed that the animal trusted me. It was really so nice to see that it had a positive impact on the animal, but certainly also for the caretaker.

If an animal has learned to do a behaviour on signals, then you also are communicating with it. If many caretakers are working with the animal the signal may alter in the course of time without you noticing. If an animal get a different signal too often it may cause confusion in the animal, which in its turn cases frustration.
It is therefore important that signals for behaviour are always the same for everyone.
It may also be that there are behaviours that we do not know but that an animal has taught itself. If we as caretakers do not realize this, there can also produce uncertainty.
Coach for Animals mainly gives hands-on coaching and gives advice, which, as a carer but also as a zoo, really benefit you to perform the care of your animals even better and  to  improve animal welfare even more.

Have you become curious? Feel free to ask for more information.
We are happy to see how we can improve communication with your animals!

Robert van Schie - 14:00:23 | Een opmerking toevoegen

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
LinkedIn